Greta_m_text_runt_LR

ViSam -Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell

De mest sjuka äldre har ett särskilt stort behov av en individanpassad och sammanhållen vård och omsorg. Detta ställer krav på helhetssyn och samarbete över professions- och organisationsgränserna.

ViSam-modellen har tagits fram med syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg kring de mest sjuka äldre i Örebro län. Modellen antogs i sammverkansstrukturen Vilgot/Marit hösten 2013 och ska användas av länets vård och omsorgsverksamheter.

Planering, samverkan och insatser sker utifrån den äldres delaktighet och behov.

En av grunderna i planeringen av vård och omsorg är det förebyggande arbetet för att förhindra vårdskador. Till detta hör också god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling och god vård i livets slut.

Arbetet har varit en del i den nationella satsningen på Bättre liv för sjuka äldre.