Beslutsstöd2019-03-12T09:13:26+00:00
beslutsstod

Bedömning / Beslutsstöd

När den enskilde insjuknar är det viktigt att bedömningen av patientens hälsotillstånd alltid sker på ett strukturerat sätt.

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal vård och omsorg som ska användas när en patients hälsotillstånd försämrats. Detta gäller patienter inskrivna i hemsjukvård, oavsett boendeform.

Beslutsstödet är en checklista som ger stöd för att avgöra var den fortsatta vården bäst ska ske. Beslutsstödet innehåller ett antal block där samtliga vitalparametrar är grunden i bedömningen.

Beslutstödet är utformat som en checklista som du finner under Arbetsdokument. Beslutsstödet finns även som app till smartphones samt som en Bilaga att registrera i Lifecare SPU i samband med att en Vårdbegäran skickas.

Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras.

Vid de fall där den kommunala sjuksköterskan inte är eller har varit hos den enskilde patienten kan ambulanssjuksköterskan använda beslutsstödet.

Ansvar för utförande

k Sjuksköterska

 Ambulanssjuksköterska

Arbetssätt/rutin

Checklista – beslutsstöd
Lifecare SP e-learning

Finns ställningstagande till palliativ vård med tillräckliga ordinationer för symtomlindring i hemmet?
Kontrollera om palliativ inriktning eller beslut om palliativ vård finns för patienten. Om palliativt beslut och nödvändiga ordinationer finns behandla då enligt gällande direktiv. Om du som sjuksköterska bedömer att det saknas tillräcklig ordination eller beslut för att kunna smärt/symtomlindra personen tar du kontakt med ansvarig distriktsläkare. Vid kontakt med distriktsläkare ska rapporteringen ske enligt beslutsstödet och SBAR. ( Situation, Aktuellt, Bakgrund, Rekommendation)

När ovanstående fråga är besvarad – följ då beslutsstödets flöde.

Kontrollera samtliga vitalparametrar enligt beslutsstödet.
För att upprätthålla den medicinska säkerheten i beslutsstödet är det viktigt att samtliga parametrar verkligen blir kontrollerade. Markera med kryss i grön JA ruta om värdet ligger inom det som anges som referensvärde och markera med kryss i röd NEJ ruta då värdet ligger utanför angiven referens. För din egen dokumentation notera patientens värde i beslutsstödet.

När samtliga parametrar är kontrollerade – följ flödet vidare.

Bedömt tillstånd enligt sjuksköterskan, finns exklusionssymtom?
I denna del bedöms orsaken till att patienten försämrats just nu. Du som sjuksköterska ska identifiera och kontrollera aktuella symtom. I vänster kolumn är patientens upplevda symtom och i höger kolumnen är de sk exklusionssymtomen. Med exklusionssymtom menas symtom som kan innebära att sjukhusvård är nödvändigt och patienten är således för sjuk för att vara kvar hemma eller få vård på vårdcentral.

När du som sjuksköterska kommit fram till vilket symtom som du bedömer är orsaken till den aktuella försämringen används checklistan som stöd för att kontrollera om något exklusionssymtom finns. Markera med kryss i rutan för aktuellt symtom.

Om din bedömning angående orsak till försämringen inte finns beskrivet i vänstra kolumnen gå då vidare i checklistan beslutsstöd utan att markera något kryss på aktuell ruta.

Sammanfattning av din bedömning.
I Beslutsstödets fjärde steg ska din bedömning sammanfattas.

  • Markera Ja eller Nej på frågan om vitalparametrarna ligger inom eller utanför referensvärdet.
  • Markera Ja eller Nej på frågan om exklusionssymtom föreligger.
  • Markera Ja eller Nej om du som sjuksköterska bedömer att patienten är i behov av sjukhusvård trots att ovanstående utfall visar på att sjukhusvård inte är nödvändigt. Här kan det exempelvis vara en misstänkt lårbensfraktur som inte ger något utfall. Det kan också vara så att din kunskap om patienten eller erfarenhet och kompetens som sjuksköterska innebär att du bedömer att patienten är i behov av sjukhusvård.
  • Omvänt förhållande kan också förekomma där du anser att sjukhusvård inte är nödvändigt. Detta trots att du tidigare i beslutstödet angivit värden som talar för att patienten behöver vård på sjukhus. markera i så fall Ja i grön ruta. Det kan vara tillfällen då din kunskap om patienten, erfarenhet och kompetens innebär att du bedömer att patienten kan vårdas hemma.

Summera nu din bedömning, om minst en röd ruta är ikryssad bör patienten transporteras till akutmottagningen för vidare vård och behandling. Detta beslut kan du fatta på egen hand utan att samråda med jourhavande distriktsläkare.

Om inget kryss finns i röd ruta innebär det att patienten kan vara kvar hemma och du som sjuksköterska kontaktar då jourhavande distriktsläkare och rapporterar utifrån SBAR och informerar om att du använt beslutsstöd samt dess utfall.

Använd checklistan som stöd när du sedan dokumenterar i patientens journal.

Överrapportera, registrera beslutsstödet i LifeCare SPU och skicka som en bilaga tillsammans med vårdbegäran till akuten och eventuell remiss från vårdcentralens läkare. Vårdbegäran kan även skickas och kompletteras i efterhand t ex om personen åkt in utan hjälp av sjuksköterska. Meddelandet ska bidra med information om personens allmänna funktionsförmåga och nuvarande behov. Grön blankett används endast när datortillgång inte är möjlig.

Rapportering till ambulanspersonal bör ske muntligt samt med ambulansblankett som överlämnas till ambulanspersonal.

Ansvar för utförande

k Sjuksköterska

 Läkare

Arbetssätt/rutin

Lifecare SP e-learning
Ambulansblankett

Beslutsstödets utfall indikerar vård på sjukhus. När patienten transporteras in till akutmottagning ska ambulansblankett överlämnas till ambulanspersonalen samt vårdbegäran/beslutsstöd skickas i Lifecare SPU. Vårdbegäran ska skrivas med SBAR som stöd. I de fall patienten transporteras till akutmottagningen med annat transportsätt än ambulans ska även ambulansblanketten medfölja patienten till akutmottagningen.

Ansvar för utförande

k Sjuksköterska

Arbetssätt/rutin

Lifecare SP e-learning
Ambulansblankett
Rutin för ambulansbeställning
Direktinläggning

Den enskildes samtycke till informationsöverföring ska inhämtas om det inte finns dokumenterat sedan tidigare. Alternativt görs menprövning. Samtycket registreras i Lifecare SPU.

Ansvar för utförande

k Sjuksköterska

Arbetssätt/rutin

Lifecare SP e-learning

Förbered för resa till sjukhus. Beställ transport: taxi eller ambulans. Ta med Id-handling, läkemedel, läkemedelslista, tandprotes, inhalator, hörapparat. Kontakta anhöriga.

Ansvar för utförande

Den enskilde

k Sjuksköterska, Annan person

Arbetssätt/rutin

Sjukresa
Ambulansbeställning

Läs och kvittera vårdbegäran i Lifecare SPU.

Ansvar för utförande

sv Läkare, Sjuksköterska

Arbetssätt/rutin

Lifecare SP e-learning

Skicka svar på vårdbegäran i Lifecare SPU. Uppge om patienten har risk för återinläggning.  Ta ställning till om samordnad individuell plan (SIP) behöver göras i öppenvården och ange i svaret.

Ansvar för utförande

sv Läkare, Sjuksköterska

Arbetssätt/rutin

Lifecare SP e-learning
Checklista – risk för återinläggning

Vid hemgång från akuten ska muntlig och skriftlig information lämnas till patient. Vid ändringar gällande läkemedel överlämnas läkemedelslista.

Ansvar för utförande

sv Läkare, Sjuksköterska

Arbetssätt/rutin

Läkemedelshantering
Teachback är en metod för att försäkra sig om att den information man ger blir begriplig.

Riktlinje/överenskommelse

Läkemedelshantering

Uppföljning av patienter med risk för återinläggning efter hemkomst från akutmottagningen. Uppföljningen kan initieras via svar på vårdbegäran i Lifecare. Åtgärder kan t ex vara förebyggande hembesök, hälsosamtal, SIP, läkemedelsgenomgång.

Ansvar för utförande

k Sjuksköterska

 Vårdsamordnare/motsvarande

Arbetssätt/rutin

Lifecare SP e-learning