Kvalitetsregister

Kvalitetsregister

Vi som arbetar i vård- och omsorg ansvarar för att ge bästa möjliga vård. För att kunna utveckla och säkra vårdens kvalitet används nationella kvalitetsregister, där uppgifter registreras. Registren gör det möjligt att följa upp och förbättra vården och omsorgen för den enskilde. Ju fler som är med desto säkrare blir resultaten.

upl_1645383033767597709

Att arbeta förebyggande med fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen är viktigt för äldres hälsa och välbefinnande. Senior alert är ett kvalitetsregister för registrering av riskbedömning, åtgärder och resultat inom dessa områden som också har en stark koppling till varandra.  Exempelvis har en undernärd person större risk för att falla och ådra sig en höftfraktur samt löper större risk att utveckla trycksår. Senior alertregistret utvecklas och nu finns möjlighet att välja till en modul för bedömning gällande blåsdysfunktion. Samarbete finns också med RiksSår, ett nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår.

Det systematiska arbetssätt som Senior alert bygger på består av bedömning, åtgärder, uppföljning och synliggörande av resultat. Som stöd i det förebyggande arbetet har det tagits fram 3 filmer utifrån riskområdena fall, trycksår och undernäring.

Det är viktigt att informera patient/brukare vid registrering i kvalitetsregistret Senior alert. Använd affisch och folder som finns i sammanställningen Preventivt arbetssätt.Länk till Senior Alert

SveDem_logga_2010

SveDem är ett kvalitetsregister för att förbättra demensvården i Sverige.

Demenssjukdomar drabbar allt fler i Sverige i takt med att befolkningen blir allt äldre. Trots att demenssjukdomar drabbar många personer finns fortfarande stor osäkerhet, eftersom inte alla misstänkta fall blir utredda. Det saknas även data över utredning, behandling och uppföljning av patienter med dessa sjukdomar. SveDem syftar till att tillgodose detta behov av uppföljning på demensområdet.

Målet är en likvärdig vård och behandling av patienter med demenssjukdomar.

Länk till SveDem

BPSDregistret

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens

(BPSD) drabbar ca 90% av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

Registret kan med hjälp av struktur i vårdarbetet minska BPSD och bidra till personcentrerad vård, gemensamt språk för personalen, tydliga mål, teamarbete och utveckling av demensvården vid BPSD.

Länk till BPSD

Palliativa_Registret_2

Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan samt en strävan att stödja individen till att kunna leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut, oavsett ålder och diagnos.

Vid palliativ vård finns behov av ett strukturerat arbetssätt för att skapa kvalitet i det medicinska och omvårdnadsmässiga omhändertagandet. Arbetssättet förutsätter ett gemensamt språk, värdegrund och vision. Svenska palliativregistret ger möjlighet att utifrån uppsatta mål och resultat initiera förbättringsarbete inom den palliativa vården.

Jag…

  • och mina närstående är informerade om min situation
  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerade läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån mina behov
  • vårdas där jag vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att mina närstående får stöd

 

I länet har vi ett Palliativt råd som ska verka för att säkerställa en palliativ vård på lika villkor oavsett bostadsort i länet. De ska även verka för utveckling kring samverkan mellan huvudmännen. Rådet består av kommunala representanter ifrån länsdelarna, slutenvården och primärvården.

Länk till Palliativa Registret
Länk till Palliativa rådet