Greta_m_text_runt_LR

ViSam – Vår planering och informationsöverföring i en samlad modell

En individanpassad och sammanhållen vård och omsorg ställer krav på helhetssyn och samarbete över professions- och organisationsgränserna.

Samverkansmodellen har tagits fram med syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg för alla patientgrupper i Örebro län. Modellen antogs hösten 2013 och har från 1 januari 2018 anpassats efter nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ”Lag 2017:612”.

Syftet med den nya lagen är att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande samt att minska vårdtiderna för personer som är utskrivningsklara på sjukhuset. För att öka trygghet och delaktighet kommer personer med behov av nya eller förändrade insatser efter sjukhusvistelsen få en samlad planering (SIP) och uppföljning från både kommunen och öppenvården.

Planeringsprocessen med ny lag och länsöverenskommelse

En överenskommelse mellan länets tolv kommuner och Region Örebro län har tagits fram som stöd för arbetet med den nya lagen.

Samarbetet i processen kring trygg och effektiv utskrivning regleras i ViSam genom länsgemensamma riktlinjer för att säkra och ge utrymme för en individualiserad planeringsprocess för särskilt utsatta individer. Planering, samverkan och insatser sker utifrån den enskildes delaktighet och behov.

En av grunderna i planeringen av vård och omsorg är det förebyggande arbetet för att förhindra vårdskador, god läkemedelsbehandling och god vård i livets slut.