SBAR Region Örebro

SBAR

En av de vanligaste bakomvarande orsakerna till tillbud och händelser i vården är att det på något vis brustit i kommunikationen mellan personer och verksamheter. För att minska risken att missförstånd uppstår som kan äventyra patientsäkerheten är det viktigt att vi inom vården kommunicerar med varandra på ett säkert och tryggt sätt. Detta innebär att kommunikationen ska vara korrekt och vara avgränsad till den aktuella situationen.

SBAR är en fastställd modell för hur kommunikationen ska ske.

Vid akut eller direkt livshotande tillstånd ring först 112 och tillkalla ambulans, kontakta sedan tjänstgörande sjuksköterska.

Den här sidan är anpassad till framför allt omvårdnadspersonalen.

SBAR är ett kommunikationsverktyg som har sitt ursprung från den amerikanska marinkåren där kommunikationsmissar kunde få direkt katastrofala konsekvenser. SBAR har sedan utvecklats och anpassats till situationer inom vård och omsorg för att strukturerat föra ett samtal till en mottagare och därigenom minska risken för att missförstånd eller oklarheter uppstår. SBAR är en välbeprövad teknik som utvecklats och anpassats till olika yrkesgrupper inom vård och omsorg.

SBAR bygger på:

S: Situation
B: Bakgrund
A: Aktuellt tillstånd
R: Rekommendation

SBAR – modellen ska användas i de flesta sammanhang där syftet är att förmedla viktig och tydlig information till en mottagare.
SBAR ska användas vid ex rapporteringsituation till:

 • Sjuksköterskan, arbetsterapeuten
 • Arbetslaget eller andra kollegor
 • Annan sjukvård
 • I en stressande situation blir det ännu viktigare att informationen förmedlas på ett korrekt sätt
Följ strukturen i SBAR enligt följande:

S- Situation

 • Presentation av mig själv; namn, yrke, område, patientens namn, ålder, personnummer och patientens adress
 • Vad är problemet, anledningen till kontakten?

B- Bakgrund

 • Ge en kortfattad relevant sjukdomshistoria utifrån din kännedom om patienten, ex patienten har diabetes, hjärtsvikt
 • Beskriv patientens ADL – status, ex förflyttningsförmåga
 • Beskriv om patienten har hemtjänst, trygghetslarm etc
 • Om möjligt, se till att du har en aktuell ordinationshandling tillgänglig

A- Aktuellt tillstånd (vad har hänt?)

 • Rapportera dina iakttagelser beträffande patientens allmäntillstånd,
  ex blek, kallsvettig, andningspåverkad, nytillkommen svaghet , känselbortfall,
  medvetandepåverkan, smärta, nytillkomna problem med urin/avföring etc.

R- Rekommendation ( tala om vad du vill!)

 • Jag vill informera om…..
 • Jag behöver hjälp med råd, bedömning etc
 • Jag vill att du kommer till patienten
 • Upprepa vad ni kommit överens om. Vid åtgärder förvissa dig om vad åtgärden gäller, hur, när och av vem den följs upp
  Har du fler frågor? Förvissa dig att ni har förstått varandra.